Kooperatif Anasözleşme değişiklikleri

  1. Dilekçe,
  2. Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gerekçeli yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği, ( Yönetim kurulu kararında yeni şeklinin ve toplam arttılan sermayenin belirtilmesi zorunludur. )
  3. Yönetim kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış altı adet değişiklik metni, ( ÖRNEK DEĞİŞİKLİK METNİ )
  4. Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneği,    Yönetim kuruluna ait imza sirkülerinin bir örneği,
  5. Kooperatife ait yürürlükteki anasözleşmenin bir örneği,
  6. Kooperatife ait güncel bilgileri içerir bir adet bilgi formu,

istenilecektir.

Sermaye taahhüdü yoluyla (nakdi) gerçekleştirilecek sermaye artırılmalarında, ortaklar tarafından taahhüt edilen önceki sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına, kooperatif varlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun anasözleşme değişikliğine ilişkin diğer belgelerle birlikte Müdürlüğümüze ibraz edilmesi halinde; izin işlemi bu çerçevede değerlendirilecektir.