Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komite Başvuruları

Mutabakat Komitesine başvuruda istenilen evraklar:

a) Vergi kaydına ilişkin belgeler,
b) Sicil kaydını veya ticaret sicili kaydını gösterir belge,
c) Kanuna tabi oda veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki oda kaydını gösterir belge,
ç) Dilekçe
d) İşyeri seyyar olanlar için ikametgâh belgesi,
e) Kanuna tabi odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasındaki uyuşmazlıklarda işletmenin yıllık alış ve satış tutarı ile gayri safi iş hasılatını gösterir belgeler.

Şahsın sicil ile ticaret siciline aynı anda kaydı bulunması durumunda, bu maddenin üçüncü fıkrasının; (b) bendinde aranan belge hem esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden hem de ticaret sicili müdürlüğünden, (c) bendinde aranan belge ise hem Kanuna tabi odadan hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odadan istenir.