Kooperatif Kuruluş İşlemleri ve Örnek Anasözleşmeler

Antalya Ticaret İl Müdürlüğünce Kuruluş İzni Verilen Kooperatif Örnek Anasözleşmeleri;
 
https://koop.ticaret.gov.tr/bilgi-bankasi/ornek-anasozlesmeler/ticaret-il-mudurluklerince-kurulus-izni-verilen-kooperatif-ornek-anasozlesmeleri linkinden indirebilirsiniz.

 
 

B- Valiliklerin yetkisinde olan Anasözleşme değişiklik işlemleri:

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet, Sigorta ve Hal İşletme Kooperatifleri ile kooperatif üst kuruluşları hariç olmak üzere, Bakanlığımızca kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi tüm kooperatiflerin anasözleşmelerinde yer alan; “Unvan”, “Merkez”, “Sermaye” ve “Paylar” başlıklı maddelere ilişkin değişiklik talepleriyle, “A” bölümünde sayılan kooperatif türlerinden faaliyette olanların yeni “Örnek Anasözleşme” hükümlerine intibak amacıyla, anasözleşmelerinde değişiklik yapılmasına yönelik talepleri de Valiliklerce (Ticaret İl Müdürlüğü) değerlendirilecek ve uygun görülen değişikliklere izin verilecektir.

C- Kooperatif kuruluş işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken genel hususlar:

1-Kuruluş için bir dilekçe ekinde en az 2 adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tesciledilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme istenilecektir.

Söz konusu anasözleşmelerin;

a)Her sayfasının kurucular (en az yedi kişi) tarafından imzalanmış olması,
b)Unvan, merkez, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ilgili bölümlerin doldurulmuş olması,
c)Sermaye ve paylarla ilgili maddelerdeki boş kısımların doldurulması sırasında, en az yedi olan kurucu ortak sayısı ve her bir ortağın taahhüt etmek zorunda olduğu en az pay adedi ile bir ortaklık payının değerinin halen 100.- lira olduğu dikkate alınarak belirleme yapılması,
d)Anasözleşmenin son sayfasında yer alan kurucularla ilgili bölümde; kurucuların ad, soyad, T.C. kimlik numarası (tüzel kişi sicil numarası) ve ikametgâh adreslerinin bulunduğu kısımların ve her ortağın taahhüt etmeye zorunlu olduğu miktara uygun bilgilerin doldurulmuş olması,
e)Kooperatife seçilecek unvanın, kooperatifin türü ve amacına uygun olması, üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin oluşmasına sebebiyet verecek nitelikte ve mükerrer olmaması için gerekli hassasiyet gösterilmesi ve Bakanlığımız web sitesinden unvan sorgulaması işleminin yapılmış olması,
f)Kooperatif unvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerinin kullanılmaması ve ayrıca “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimelerinin bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararı ile konulabileceği hükümlerine uygun bir belirleme yapılıp yapılmadığının sürekli göz önünde bulundurulması, hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2-Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kurulacak kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırıldığını gösteren banka dekontu alınacaktır.
3-Kurucuların anasözleşmede belirtilen ortaklık şartlarını taşıdığına ilişkin kanıtlayıcı güncel belgeler (tanzim tarihi itibariyle 6 aylık süreyi aşmamış) istenilecektir.
4-Kişi kimlik bilgileri anasözleşme noter tasdik şerhinde yer aldığından, ayrıca nüfus cüzdanı sureti istenilmeyecek; belge ile kanıtlanması imkânsız olan şartlarda ortağın yazılı beyanına itibar edilecektir.
5-İlk yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin teşkilinde, bu kişilerin anasözleşmede öngörülen seçilme şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususu, kanıtlayıcı belgeler talep edilerek araştırılacaktır.
6-Kurucular arasında tüzel kişi bulunması halinde (kamu tüzel kişileri hariç), tüzel kişiliği temsil edecek kişi ile ilgili atama kararının Noter tasdikli sureti istenecektir.
7-Kurucular adına anasözleşmenin vekâlet yoluyla imzalanmış olması halinde, vekâletnamede kurulacak kooperatifin türü açıkça belirtilecektir.

D- Türler itibariyle kooperatif kuruluşu sırasında kuruculardan istenecek belgeler:

1- Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)Kuruculara ait yük taşımaya uygun aracın Noter tasdikli ruhsatnamelerinin bir örneği,
e)Aracın kiralık olması halinde, kira sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği,
f)Araç mülkiyeti birden fazla kişiye ait ise ortak olacak kişiye diğerleri tarafından verilmiş muvafakat namenin noter tasdikli bir örneği,
g)İlgili Vergi Dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi,
h)Oda (Meslek kuruluşu) kayıt belgesi,
i)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
j)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

2-Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi:

Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi için a, b, c, e, f, g, h, i, j bentlerinde sayılan belgelerin yanı sıra kuruculara ait yolcu taşımaya uygun aracın Noter tasdikli ruhsatnamelerinin bir örneği.3-Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
e)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

4-Tüketim Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
e)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

5-Temin Tevzi Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)İlgili Vergi Dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi,
e)Oda (Meslek kuruluşu) kayıt belgesi,
f)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka  dekontu,
g)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli      sicil      belgeleri          ile        seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

6-Turizm Geliştirme Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka   dekontu,
e)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

7-Küçük Sanat Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)Kooperatifin çalışma konusunu teşkil eden yan mamul veya mamul maddeler üzerinde ticaret veya komisyonculuk yapmadığına ve bu işleri yapanlarla ortaklık ilişkisi bulunmadığı ile aynı amaçlı başka bir küçük sanat kooperatifine ortak olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
e)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
f)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

8- Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)Yaş sebze ve meyve üreticisi olduğuna ilişkin meslekle ilgili kuruluş (Oda) veya ilgili kamu kurumundan sağlanacak belge,
e)Yaş sebze ve meyve ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapmadığına ilişkin ve aynı bölgede ve aynı ürün üzerine faaliyet gösteren başka bir yaş sebze ve meyve pazarlama kooperatifine ortak olmadığına ilişkin yazılı beyan,
f)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
g)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

9-Pazarcılar İşletme Kooperatifi:

a)Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d)Pazarcılık işi ile iştigal ettiğini ve kooperatif merkezinin bulunduğu ilin sınırları içinde kurulan pazar yerlerinde çalışmasına izin verilmiş kişilerden olduğuna ilişkin yerel yönetim kuruluşlarından sağlanan belge,
e)Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
f)İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

E- Anasözleşme değişiklikleri sırasında istenilecek belgeler:

Anasözleşme değişiklikleri sırasında ilgililerden;

a)Dilekçe,
b)Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin gerekçeli yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği,
e)Yönetim kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış altı adet değişiklik metni,
d)Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneği,
e)Yönetim kuruluna ait imza sirkülerinin bir örneği,
f)Kooperatife ait yürürlükteki anasözleşmenin bir örneği,
g)Kooperatife ait güncel bilgileri içerir bir adet bilgi formu, istenilecektir.


10- Deniz Yük Taşıma Kooperatifi için:

a) Dilekçe,
b)Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil tarafından tescil edilen, diğer 4 adedi tescilden sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
c) Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d) Kuruculara ait deniz araçlarının deniz trafiğine elverişli ve limana kayıtlı olduğuna dair Liman Müdürlüğünce verilmiş denize elverişlilik belgesi (Noter tasdikli),
e) Aracın kiralık olması halinde, kira sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği,
f) Araç mülkiyeti birden fazla kişiye ait ise ortak olacak kişiye diğerleri tarafından verilmiş muvafakatnamenin noter tasdikli bir örneği,
g) İlgili Vergi Dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi,
h) Kurucuların deniz taşımacılığı ile iştigal ettiğine dair Oda (Meslek kuruluşu) kayıt belgesi,
i) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
j) İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.

11- Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi için:

Deniz Yük Taşıma Kooperatifi için a, b, c, e, f, g, h, i, j bentlerinde sayılan belgelerin bir örneğinin, Mevcut olup olmadığı hususlarının araştırılması ve uygun koşulları taşıyan başvurulara kuruluş izni verilmesini müteakip Bakanlığımızın bilgilendirilmesi gerekmektedir.